Kartläggningar

Kraften i SDI

SDI är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att förstå drivkrafterna och värderingar som styr beteenden. SDI tillgodoser människors grundläggande behov av att förstå sig själva och andra och den förståelsen tillåter dem att leda med tydlighet och empati, bygga starka team och mer effektivt navigera i konflikt.

Det startar med vårt Varför

Där många verktyg stannar vid vad vi gör går SDI djupare och hjälper oss förstå varför man själv och andra beter sig som man gör.
Resultaten speglar människors upplevelse av sig själva – de kan faktiskt se sig själva i den datan om kommer ut. Men de känner sig inte utpekade eftersom SDI är uppbyggt kring att människor är olika (även i de fall man kan se likheter) och reagerar olika i olika situationer. Människor på våra arbetsplatser blir mer och mer skiftande och olika och det är kritiskt att förstå hur olikheter påverkar vårt samarbete. SDI ger grunden för en förståelse om vem vi är, vad som driver oss och det ger oss motsvarande insikter om andra människor.

Dessa insikter kan man ha extra nytta av om det är konflikt. SDI är ett slags ”dubbel-kartläggning” i den mån att det visar graden av och på vilket sätt saker förändras mellan ett tillstånd där allt går bra till ett där man upplever konflikt.

Plottrar det som är betydelsefullt

assesments-sdiSDI hjälper människor att relatera till ett av sju Motiverande VärdeSystem (MVS) och ett av de tretton Konfliktförloppen. Varje persons MVS representer av en punkt på en färgkodad triangel och personens Konfliktförlopp representeras av en pilspets. Denna visar hur en persons drivkrafter förändras under de olika nivåerna av konflikt. Människor som arbetar ihop kan dessutom se sina resultat plottrade i sammanhanget av hela gruppen.

Den här bilden av personligheten gör det lättare för människor att förstå sina resultat och att prata om dem. SDI ger ett enkelt, gemensamt språk som är lätt att komma ihåg och som guidar människor mot en större förståelse och mellanmänsklig effektivitet.

Genom att göra SDI kan en person identifiera sina drivkrafter inte bara sina beteenden. Konflikt och det som motiverar oss hänger tätt samman eftersom människor mer sannolikt går i konflikt över saker som är viktiga för dem – en mycket viktigt insikt i dagens miljö.

Vad som skiljer

SDI är ett kraftfullt och användbart verktyg för alla nivåer i en organisation. De viktiga insikter det ger gör det möjligt för chefer och grupper att förstå och bättre kan påverka människor som tänker, beter sig och kommunicerar på ett annat sätt.

Allt eftersom arbetsuppgifter blir mer komplexa och strategiska blir sociala och emotionella kompetenser en avgörande framgångsfaktor, inte minst för chefer. När människor får högre positioner mäts deras resultat inte bara på det ekonomiska resultatet utan även på hur de lyckas hantera sina relationer med nyckelpersoner. Att vara Relationskompetent är en av de allra viktigaste ledaregenskaperna.

SDI hjälper chefer på alla nivåer att fokusera på hur de kommunicerar och arbetar med andra och hur de använder individuella och gruppstyrkor i relation till affärsbehoven. Resultatet blir färre konflikter, ökat samarbete och ökad tillit som i sin tur leder till att produktiva arbetsrelationer skapas och med det långsiktigt hållbara resultat.

Här är några sätt SDI skapar resultat:

  • Det mäter drivkrafter. Vetenskapen bakom bilden skapar en korrekt bild av vad som är viktigt för oss – och går längre än till beteenden genom att lyfta fram individuella drivkrafter. Mycket få människor håller inte med om resultatet vilket betyder att de känner igen sig i bild av vem de är och vad som driver dem så att de an börja arbeta med den sanningen.
  • Den är tvåsidig. SDI mäter drivkrafter som ligger bakom beteenden under tillstånd när det går bra och under tillstånd som innehåller olika nivåer av konflikt. Genom att hjälpa människor att förstå vad som är viktigt för någon och varför och genom att tillhandahålla ett tryggt, gemensamt språk för att samtala om tuffa saker blir SDI ett ofarligt sätt att hantera konflikt.
  • Det stärker en svaghet. SDI ger insikter i de unika sätt som vi värderar olika Styrkor och tolkar andras handlingar.. Det hjälper oss att se de tillfällen när vi behöver använda andra beteenden beroende på tillstånd, våra drivkrafter och de drivkrafter som driver andra..
  • Det är ett helt eget system. Insikterna som kommer från SDI är grundläggande och viktigt för att förbättra vilken situation som helst där människor interagerar med varandra. SDI integrerar sömlöst relationshanterings- och konflikthanteringskunskaper till i princip vilket utbildnings oc utvecklingsprogram som helst – team building, ledarskapsutveckling, emotionell intelligens osv. Med andra ord – det är uppbyggt både för mänskliga system och organisatoriska system.
  • Det är lätt att komma ihåg. Den rena och enkla triangelgrafiken och de tre primärfärgerna gör det hela mycket visuellt och enkelt att förstå. Och genom att använda upplevelsebaserade tekniker kan vem som helst internalisera lärandet. Eftersom det skapar ett enkelt och gemensamt språk för att förstå och samtala om drivkrafter och relationer blir utbildningen även långsiktigt hållbar.
  • Det avpersonaliserar konflikt. Oenighet är hälsosam medan Konflikt är improduktiv. Genom att hjälpa människor att förstå vad om är viktigt för någon och varför och genom att tillhandahålla ett gemensamt språk för att prata om svåra frågor blir SDI ett ofarligt verktyg att hantera konflikt.
  • Det hedrar olikheter. SDI ger insikt i de unika sätt vi värderar olika Styrkor och tolkar andras handlingar.

Rapporter

Kartläggningen ger en fyrsidig sammanfattande rapport över gruppen till handledaren och en 20-sidig personlig rapport till deltagaren som ger en överblick av resultatets nyckelkoncept tillsammans med insikter och information som är specifik för varje deltagare.


LÄS MER

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR