Kartläggningar

Översikt

TotalSDI består att åtta validerade och reliabla kartläggningar som hjälper dig att upptäcka och bearbeta de drivkrafter som ligger bakom beteenden. Dessa verktyg ger värdefulla insikter och beprövade utbildningsmetoder som människor faktiskt kan använda för att utveckla ledare, bygga mer effektiva team och reducera de ökade kostnaderna för konflikter.

Den viktiga länken

Våra kartläggningar utgör en länk mellan ledarskap och organisatorisk prestanda. Forskning tyder på att relationer, som oftast ses som en ” mjuk ” egenskap, faktiskt spelar en direkt roll i organisationens och gruppens prestanda. Nya mål, olika gruppmedlemmar, förändrade roller, nya strukturer och ansvarsområden är verkligheten i dagens arbetsplats som genererar stress, konflikter och andra relationsutmaningar på alla nivåer i organisationen. Dåliga arbetsrelationer resulterar många gånger i konflikt som påverkar varje aspekt av ett företag – från styrelse och verkställande ledning, till kundvård, partnerskap med leverantörer och anställda och dess arbetsrelationer.

Konflikter påverkar ledare, grupper och individer och är ofta den bakomliggande orsaken till de utmaningar som uppstår i dagens arbetsmiljöer. Studier visar att mer än 65 procent av prestandaproblem är resultatet av ansträngda relationer – uppe, nere och i hela organisationen. Det är inte bristen på kunskap, kompetens eller motivation, istället är det misskötseln av relationer som skapar den största kostnaden för organisationer.

Serien av TotalSDI:s kartläggningar belyser de bakomliggande orsakerna till dessa frågor, så att människor kan göra meningsfulla och hållbara förändringar i hur de leder och arbetar med varandra

Du talar samma språk som jag!

assesments-overviewTotalSDI kartläggningar finns på 26 språk, men vad som är mer imponerande är det språk dessa kartläggningar bidrar med. När det gäller relationer, alla talar ett något annorlunda ” motiverande språk “. TotalSDI hjälper dig att förstå språk och språken andra människor talar – liksom hur dessa språk förändras under konflikt – så att du kan arbeta mer effektivt med människor.

När du förstår någons motiverande språk – vad som verkligen är viktigt för dem och, ännu viktigare, varför det är viktigt – då bleknar skillnaden och empatin växer. Det är ett recept för bättre val – hemma, i samhället, på arbetsplatsen eller varhelst du interagerar med människor. Det driver starkare prestanda bland grupper och bättre resultat.

Serien av verktyg

När vi förstår varför människor gör eller säger en sak kan vi ta bättre beslut och effektivare undvika improduktiva konflikter. TotalSDI har de hjälpmedel som behövs för att utveckla bättre ledare, bygga starkare och effektivare team och reducera konfliktkostnaden.

Strength Deployment Inventory (SDI) stöttar människor att förstå sig själva genom att hjälpa dem att förstå de drivkrafter som ligger bakom deras beteenden under två förutsättningar – när saker går bra och när de upplever konflikt. Genom att öka självmedvetenheten och den interpersonella medvetenheten ökar både den personliga effektiviteten och den interpersonella effektiviteten.
Läs mer >

StyrkePorträttet rankar hur en person värderar och använder 28 unika Styrkor (eller beteenden) och skapar på så sätt en bild av hur man väljer vissa beteenden när man arbetar tillsammans med andra.
Läs mer >

Porträtt ÖverdrivnaStyrkor rankar hur en ofta en person kan överderiva de 28 olika Styrkorna ( vårt unika perspektiv på det som de flesta skulle kalla ”svagheter”). Detta ger insikter i vad kostnaderna kan vara för de Överdivna Styrkorna och öppnar upp för olika sätt att förebygga konflikter.
Läs mer >

Strength Deployment Inventory (SDI) – Feedback visar på olika tolkningar och uppfattningar och uppmuntrar till ett hälsosamt och konstruktivt feedbacksamtal..
Läs mer >

StyrkePorträtt – Feedback ger människor en möjlighet att ge en spegling/feedback genom en bild av vilka Styrkor en person ser att en annan person använder minst eller mest. Detta blir ett sätt att effektivt ge feedback i ett samtal där de olika upplevelserna och iakttagelserna synliggörs.
Läs mer >

Porträtt Överdrivna Styrkor – Feedback visar antaganden människor gör om andra människr och är ett starkt stöd för att komma till rätta med olika missuppfattningar.
Läs mer >

StyrkePorträttet – Förväntningar ger både individer och grupper en möjlighet att prioritera de 28 olika Styrkorna (eller beteendena) som de tror behövs för att lyckas i en viss roll eller situation. Det ger insikter om vad som ger nöjdhet eller missförstånd i en roll och hjälper människor att välja mer effektiva beteenden.
Läs mer >

Strength Deployment Inventory (SDI) – Förväntningar Detta är en lite av överkurs men kan i vissa situationer vara användbart. Det klargör förväntningar på en roll och rätt hanterat kan leda till ökad personlig effektivitet och nöjdhet.
Läs mer >

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR